រឿន Steins;Gate 0 Manga ដាក់បញ្ចេញនៅខែ សីហា

លោក Himeno Taka នឹងគូស Manga តាម Game នៃរឿង Steins;Gate 0
ទស្សនាវិដ្តី Young ACE បានផ្តលដំណឹងថានៅថ្ងៃសុក្រថា Steins;Gate 0 Game គឺជាគ្រោងសាច់រឿង Manga ដែរសរសេរឡើងដោយលោក Hiemeno Taka, ហើយ Mangaនេះនឹងដាក់បញ្ចេញនៅក្នុងទស្សនាវត្តីខែ កញ្ញា។


Steins;Gate 0 រឿងរ៉ាវកើតឡើងដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នៃ Original Game និងបានរួមបញ្ចូលផងដែររឿងពីបីនៃ រឿងប្រលោម Steins;Gate , ដូចជាមកពីស៊ីឌីរឿងមួយចំនួនដោយមានការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួនដើម្បីសេណារីយ៉ូនេះ។

Gameនេះក៏បានដាក់បញ្ចេញទៅលើ PS3, PS4 នឹង PSVita នៅខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៥។ ហើយ Game នៅលើ Computer ចេញនៅខែសីហា ឆ្នាំមុន។
ប្រភព: https://www.animenewsnetwork.com/news/2017-06-02/steins-gate-0-manga-launches-in-august/.116924

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://khmeranime.com/%e1%9e%9a%e1%9e%bf%e1%9e%93-steinsgate-0-manga-%e1%9e%8a%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9f%81%e1%9e%89%e1%9e%93%e1%9f%85%e1%9e%81%e1%9f%82-%e1%9e%9f%e1%9e%b8
Twitter

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *