ស្រីស្រីAnimeដែរមានភាពSexyជាងគេទាំង៥រូប

១. Erza Scarlet ពី Fairy Tail

២. Nami ក្នុងរឿង One Piece

៣. Ako Tamaki ក្នុងរឿង And you thought there is never a girl online.

 

៤. Lucy Heartfilia ក្នុងរឿង Fairy Tail

៥. Seishirō Tsugumi ក្នុងរឿង Nisekoi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *